Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.

Kitab fiqh bab nikah terjemahan matan goyah wa taqrib

Terjemah Bab Nikah Kitab Fiqih Matan Goyah Wa Taqrib (Panduan Rumah Tangga)

Mereka perlu tahu

Islam mengatur pernikahan dan rumah tangga dengan sangat detil agar tercipta keluarga ideal dan berkualitas. Dengan aturan tersebut, Allah menjaga hubungan setiap individu agar selalu harmonis. Semua

Semua aturan itu tersurat dalam al-Quran dan as-Sunnah, yang kemudian dituangkan oleh para ulama kedalam kitab-kitab mereka, di antaranya yang terdapat pada bab nikah kitab Matan Goyah wa Taqrib.

Selamat membaca!

1. Hukum Penikahan

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang membutuhkan. Orang merdeka boleh menikahi empat wanita merdeka, dan budak hanya boleh menikahi dua. Orang merdeka tidak boleh menikahi budak, kecuali jika terjadi dua hal:

 • tiadanya mas kawin yang sepadan untuk wanita merdeka, dan
 • kekhawatiran akan terjadi maksiat.

2. Hukum Memandang Wanita

ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها

Hukum memandang perempuan bagi laki-laki ada tujuh:

 1. tidak boleh memandang yang bukan mahrom-nya1 tanpa ada keperluan;
 2. boleh memandang istri dan hamba sahayanya, kecuali kemaluan;
 3. boleh memandang seluruh tubuh mahrom dan budaknya yang sudah menikah dengan orang lain, kecuali anggota yang terletak antara pusat dan lutut;
 4. boleh melihat wanita yang hendak dinikahi, sebatas wajah dan telapak tangan;
 5. boleh untuk pengobatan, sekadar tempat yang sakit;
 6. boleh hanya muka, untuk keperluan muamalah, seperti transaksi jual beli;
 7. boleh melihat budak, seperlunya ketika hendak membelinya.

3. Syarat Sah Pernikahan

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد

Akad nikah tidak sah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.2 Wali dan saksi haruslah memiliki enam syarat:

 • beragama Islam,
 • sudah baligh,
 • berakal,
 • merdeka,
 • laki-laki dan
 • adil.

Tidak disyaratkan dalam pernikahan kafir dzimmi keislaman wali sebagaimana tidak disyaratkan ke-adil-an bagi tuan yang menikahkan budaknya.

4. Orang Yang Boleh Menjadi Wali

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم

Wali yang paling utama adalah ayah kandung, kemudian kakek (bapak dari ayah), lalu saudara seibu-sebapak, selanjutnya saudara sebapak, setelahnya putra saudara seibu-sebapak, kemudian putra saudara sebapak, lalu paman dan terakhir adalah anak paman.

Rangkaian ini haruslah berurutan.

Apabila kerabat senasab tidak ada, maka tuan yang merdekakan boleh jadi wali, ataupun kerabatnya jika tidak ada, barulah kewalian oleh hakim.

5. Hukum Melamar Janda

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها والنساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها

Tidak boleh berterus terang ketika melamar wanita yang sedang dalam masa idah. Sebailiknya, boleh dengan kiasan dan menikahnya pun setelah habis masa idahnya.

Menurut statusnya wanita ada dua macam, janda dan gadis. Ayah dan kakek boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah, tetapi seorang janda tidak boleh dinikahkan, kecuali sesudah baligh dan itu pun dengan izinnya.

6. Wanita Yang Haram Dinikahi

والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Wanita yang haram dinikahi menurut al-Quran ada 14, tujuh di antaranya karena hubungan darah:

 • ibu dan orang tuanya,
 • anak dan turunannya,
 • saudari,
 • saudari ibu
 • saudari bapak,
 • putri dari saudara, dan
 • putri dari saudari

Dua orang karena hubungan persusuan:

 • ibu persusuan, dan
 • saudari persusuan.

Empat orang yang diharamkan karena hubungan pernikahan:

 • ibu dari istri (mertua),
 • anak istri, jika ibunya sudah digauli,
 • istri dari ayah (ibu tiri), dan
 • istri anak (menantu).

Satu orang lagi karena perkawinan, yaitu saudari istri (tidak boleh memadu kakak-beradik bersamaan).

Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya. Segala yang diharamkan karena pertalian darah, diharamkan juga pada hubungan persusuan.3

7. Alasan Diperbolehkannya Perceraian

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة

Ada 5 sebab seorang wanita boleh diceraikan:

 • gila,
 • penyakit lepra,
 • kusta,
 • kemaluannya tertutup daging, dan
 • kemluannya tertutup tulang.

laki-laki boleh diceraikan karena lima hal serupa:

 • gila,
 • lepra,
 • kusta,
 • kemaluannya buntung, dan
 • penyakit impotensi.

8. Hukum Menyebutkan Mahar

ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر

Sunah hukumnya meyebutkan mahar ketika akad nikah. Mahar wajib dibayar karena tiga hal:

 • ditetapkan sendiri oleh suami,
 • ditetapkan oleh hakim, dan
 • karena telah bersetubuh dengan istri, wajiblah maskawin dibayarkan.

Sedikit atau banyak mahar itu tidak ada batasnya. Maskawin boleh berupa jasa tertentu. Jika terjadi perceraian sebelum terjadi sanggama, maka mahar itu boleh dibayarkan setengahnya.

9. Apa Itu Mutah

المتعة و هو اسم للمال الذي يدفعه الرجل الى امرأته لمفارقته إياها

Mutah ialah harta yang diberikan laki-laki kepada istri yang diceraikannya.4

10. Hukum Walimah dan Menghadirinya

والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر

Mengadakan walimatul urusy hukumnya sunah, sedangkan memenuhi panggilan untuk itu adalah wajib, kecuali ada uzur.

11. Hukum Jadwal Tinggal

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشور هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Menyamakan giliran antara para istri, wajib hukumnya. Tidak boleh menggauli istri yang bukan gilirannya, kecuali ada keperluan. Bila suami hendak mengadakan perjalanan jauh, ia boleh mengundi siapa diantara istrinya yang dapat berpergian dengannya.

Seorang yang baru menikah dapat menetapkan giliran, tujuh malam jika istrinya seorang gadis dan tiga malam jika istrinya seorang janda.

Apabila seseorang merasa bahwa istrinya akan mendurhakainya, hendaklah menasihatinya dahulu, jika ia enggan boleh memisahkan tempatnya, jika masih menolak juga ia boleh menyisihkan dan memukulnya (untuk mendidik, baca acuan Nabi ketika memukul).

Kemudian gugur pembagian gilirannya dan juga gugur nafkah belanjanya.

12. Gugatan Cerai Istri

والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بالنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق

Khuluk boleh dilakukan dengan jalan memberi uang ganti kepada suami. Dengan khuluk itu wanita tidak lagi terikat jalinan lagi.

Tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, kecuali dengan pernikahan baru. Khuluk boleh dilakukan ketika suci dan haid, dan tidak lagi dibutuhkan perkataan “cerai”.

13. Macam-macam Talak

والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية

Talak ada dua macam :

 • secara tegas, dan
 • dengan sindiran/kiasan.

Talak tegas biasanya disebut denga tiga istilah:

 • tholaq,
 • firoq,
 • saroh.

Tidak dibutuhkan niat kalau talak itu diucapkan dengan kata-kata yang jelas, contoh:

 • Saya ceraikan kamu (Thollaqtuki)

Sedangkan sindiran/kiasan ialah kata atau kalimat yang artinya ambigu, dapat dipakai untuk menceraikan istri, dapat pula untuk yang lain. Kata-kata ini memerlukan adanya niat, contoh:

 • Saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu.
 • Kembalilah pada ayahmu.

14. Cerai Sunah dan Bidah

والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع الصغيرة والآسية والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها

Ada 2 jenis perceraian wanita:

 • cerai sunah, dan
 • cerai bidah, kedua-duanya terkait wanita yang masih haid.

Cerai sunah ialah yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan suci, dan tidak disetubuhi. Cerai bidah ialah talak yang dijatuhkan saat haid, atau dalam keadaan suci tetapi sudah disetubuhi.

Ada juga yang dinamakan cerai bukan sunah dan bukan bidah:

 • menceraikan istri di bawah umur,
 • menceraikan istri yang tidak akan haid lagi,
 • menceraikan istri yang sedang mengandung, dan
 • menceraikan istri yang tidak pernah disetubuhi dengan cara khuluk.

15. Jumlah Talak

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذ وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط

Suami yang merdeka dapat melakukan tiga kali talak, sedangkan budak hanya memiliki dua kesempatan. Boleh satu pengecualian ketika mentalak, dengan ucapan yang bersambung. Disahkan menggantung talak dengan sifat atau syarat.

16. Syarat Talak

ولا يقع الطلاق قبل النكاح

Talak hanya akan berlaku setelah adanya pernikahan.

17. Yang Tidak Sah Talak

وأربع لا يقع طلاقهن الصبي والمجنون والنائم والمكره

Empat orang yang talaknya tidak sah:

 • anak kecil,
 • orang gila,
 • orang yang sedang tidur, dan
 • orang yang dipaksa.

18. Jumlah Rujuk

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انفضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق

Jika seorang menceraikan istrinya satu atau dua kali, maka ia mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya selama idahnya belum habis.

Kalau idahnya sudah habis boleh ia kembali, tetapi dengan nikah seperti pernikahan pertama (akad baru). Sementara itu, istrinya masih dapat bersamanya menurut bilangan talak yang masih tersisa.

Jika sudah pernah ditalak sekali, suaminya memiliki sisa 2 kesempatan talak.

19. Syarat Rujuk

فإن طلقها ثلاثا لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

Apabila seseorang sudah menceraikan istrinya tiga kali, maka mantan istrinya itu tidak boleh dinikahinya lagi, kecuali dengan 5 syarat:

 • selesai idahnya,
 • ia menikah dengan laki-laki lain,
 • ia bersanggama dengan suaminya yang baru itu,
 • cerai dari suaminya yang kedua ini, dan
 • selesai pula idahnya dari suaminya yang kedua ini.

20. Sumpah Tidak Berhubungan Intim

وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم

Jika seseorang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, tanpa menyebutkan berapa lama, atau menyebutkan waktu tertentu (lebih dari empat bulan), maka orang itu disebut “muwallin”.

Ia diberi tempo selama empat bulan, kemudian jika istrinya meminta keputusan hakim, ia akan diminta memilih antara:

 • mempergauli istrinya dengan baik, serta membayar denda, atau
 • menceraikan istrinya tersebut.

Jika ia enggan, maka hakim boleh menentukan hukum talak secara paksa.

21. Hukum Zihar

والظهار أن يقول الرجل لزوجته “أنت علي كظهر أمي” فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر

Zihar ialah suami mengatakan kepada istrinya, “punggungmu seperti punggung ibuku”.

Jika ia mengatakannya tanpa diiringi dengan perkataan “menceraikan”, berarti ia mencabut perkataannya, dan ketika itu ia wajib membayar denda.

Dendanya adalah memerdekakan seorang budak mu’minah yang sehat dari penyakit yang akan menghalanginya bekerja.

Jika budak ini tidak ada, gantinya ia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak kuasa berpuasa maka ia harus memberi makan 60 orang miskin, satu mud perorang.

Tidak boleh bagi orang yang menzihar ini bersetubuh dengan istrinya sebelum ia membayar dendanya terlebih dahulu.

22. Hukum Qodzaf (Tuduhan Zina)

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين

Apabila seseorang suami menuduh istrinya berzina, maka suami itu harus dijatuhi hukuman qodzaf, kecuali kalau ia dapat mengemukakan bukti-bukti atau ia sanggup menyampaikan lian.

Ialah mengatakan di hadapan hakim, di atas mimbar masjid yang disaksikan orang-orang, “Demi Tuhan, saya adalah orang yang jujur, bersaksi bahwa istri saya benar-benar telah berzina, dan anak ini berasal dari zina.”

Perkataan ini diucapkannya empat kali, dan yang kelima, sesudah diberi nasehat oleh hakim ia mengatakan, ”Jika berbohong, kutukan Tuhan akan menimpaku.”

23. Konsekuensi Qodzaf

ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم إلى الأبد

Sebagai akibat dari liannya itu timbullah lima hukum:

 • hilangnya hukuman qodzaf darinya,
 • wajib dilakukan hukum pidana zina kepada istrinya itu,
 • hilang hubungan pernikahan dengan istrinya,
 • hilangnya hubungan keturunan, dan
 • tidak boleh lagi ada pernikahan antara dua orang suami-istri itu untuk selama-lamanya.

24. Lian

ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين

Hukum zina gugur, jika wanita tersebut berani melaksanakan lian, dengan mengatakan “Demi Allah, sungguh fulan telah berdusta dengan tuduhannya bahwa aku berzina.”

Penolakan ini diucapkannya empat kali. Pada yang kelima setelah mendapat nasihat hakim, ia harus bersumpah, “Murka Allah akan menimpaku jika ia jujur.”

25. Macam-macam Idah

والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الإطهارة وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر

Wanita yang sedang beridah ada dua macam:

 • idah karena kematian suami, dan
 • idah bukan karena kematian suami.

Wanita hamil yang suaminya meninggal, masa idahnya sampai melahirkan kandungannya, sedangkan yang tidak hamil maka idahnya empat bulan sepuluh hari.

Wanita yang diceraikan suami, idahnya sampai bersalin jika ia hamil, dan jika ia tidak mengandung maka idahnya tiga kali suci. Wanita belia atau sudah tua tidak kedatangan haid lagi, idahnya tiga bulan.

26. Waktu Idah

والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى

Istri yang diceraikan sebelum ada “pergaulan” dengan suaminya tidak mempunyai idah.

Idah budak yang mengandung sama dengan idah wanita merdeka. Dengan memakai ukuran suci dihitung dua kali suci, dan menggunakan ukuran bulan maka idahnya dua bulan-lima malam.

Untuk yang idahnya karena talak maka idahnya satu bulan setengah, dan beridah sampai dua bulan itulah yang lebih baik.

27. Istibra Budak5

ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة

Apabila seorang laki-laki baru saja memiliki budak, haram baginya menyetubuhi budak itu hingga istibra lebih dahulu. Jika budak itu masih bisa berhaid maka masa istibranya satu kali haid, atau satu bulan. Jika sedang mengandung maka masa istibranya sampai melahirkan.

Kalau tuan dari seorang budak wanita yang beranak, telah wafat, maka masa istibranya sama dengan budak yang lain.

28. Hak Wanita Saat Idah

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجوز على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Wanita wajib diberi tempat tinggal dan nafkah oleh suaminya yang menceraikan selama idah. Wanita yang dalam masa idah bain wajib diberi tempat tinggal, tanpa nafkah, terkecuali ia sedang hamil,  maka wajib juga diberi nafkah.

Wajib bagi wanita yang suaminya meninggal untuk berkabung. Ia tidak boleh memakai perhiasan dan wewangian. Wanita yang ditinggal mati suami dan wanita yang sudah ditalak bain wajib tinggal di rumah, kecuali kalau ada keperluan ke luar.

29. Hukum Hubungan Persusuan

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه

Jika seorang wanita menyusui bayi yang bukan anaknya, maka bayi yang disusui itu menjadi anaknya, dengan dua syarat:

 • usianya kurang dari dua tahun, dan
 • disusui lima kali berpisah-pisah.

Suami wanita yang menyusukan itu menjadi bapak dari anak yang disusukan.

Diharamkan bagi anak itu menikah dengan ibu susuannya tersebut, beserta yang senasab dengan dia,  begitu pula haram bagi wanita yang menyusukan kawin dengan anak susuannya itu dan dengan orang yang senasab dengan anak itu. Kecuali, orang yang sederajat dengan anak susuannya atau yang derajatnya di atas susuannya itu.

30. Yang Berhak Menerima Nafkah

ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون

Dua pihak dari keluarga, yaitu orang tua dan anak-anak wajib diberi nafkah. Anak-anak wajib memberi nafkah orang tua mereka karena dua hal:

 • karena fakir dan tidak mampu bekerja, dan
 • miskin serta gila

Orang tua wajib memberi nafkah anak-anak karena tiga hal:

 • fakir dan masih kecil,
 • miskin dan lumpuh, serta
 • fakir dan  gila.

31. Nafkah Budak

ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون

Memberi nafkah budak dan ternak, wajib hukumnya. Budak dan ternak itu tidak boleh dibebani dengan pekerjaan berat yang mereka tidak mampu mengerjakannya.

32. Takaran Nafkah Istri

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها

Wajib memberi nafkah istri yang patuh pada suami. Nafkah itu terukur:

 • Jika suami orang yang mampu, maka nafkah itu dua mud yang terdiri dari makanan pokok di negeri itu bersama lauk-pauknya, dan juga membelikan pakaiannya.
 • Jika suami miskin, maka nafkahnya terdiri dari satu mud sehari yang biasanya menjadi makanan pokok di negeri itu, bersama lauk-pauknya dan pakaian yang sesuai dengan orang-orang miskin.
 • Jika suami orang pertengahan maka nafkahnya terdiri dari satu setengah mud tiap hari, ditambah lauk-pauk dan pakaian yang sepadan.
 • Apabila istrinya seorang yang biasa mempunyai pelayan (pembantu rumah tangga), maka upah pelayan itu ditanggung oleh suami dan wajib diadakan.

33. Jika Suami Tidak Mampu Menafkahi

وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول

Andaikata seorang suami tidak sanggup membayar nafkah istrinya, maka istrinya itu berhak untuk menuntut kepada hakim membatalkan perkawinannya, dan begitu juga kalau suami tidak sanggup membayar maskawin sebelum bergaul, maka sang istri berhak meminta nikah fasakh.

34. Hak Pengasuhan Anak

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه

Bila seseorang mencerikan istrinya, sedang ia memiliki anak darinya, maka istrinyalah yang berhak mengasuh anak itu sampai usia tujuh tahun.

Kemudia, anak itu diberi kebebasan memilih, apakah ia ingin ikut ibunya terus atau ingin ikut ayahnya. Siapa yang diplihnya maka anak itu diserahkan kepadanya.

35. Syarat Mengasuh Anak

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت

Ada tujuh syarat untuk mengasuh anak:

 • berakal,
 • merdeka,
 • beragama Islam,
 • dapat menahan diri dari perbuatan buruk,
 • dapat dipercaya
 • memiliki tempat tinggal, dan
 • tidak bersuami.

Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka tidaklah berhak baginya untuk mengasuh anak.

Note:

1 Istilah yang betul adalah “mahrom” yang berarti, orang yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan, “muhrim” artinya: orang yang mengenakan kain ihram.

2 Adil maksudnya Jujur, bukan pelaku maksiat dan kriminal.

3 Hukum ini belaku juga pada hukum bersentuhan dan membatalkan wudhu.

4 Konsep Ahlussunnah wal jamaah

5 Istibra adalah berpantang menikahi bahkan menyetubuhi wanita/budak sebelum mencari kepastian sudah bercerai, dan suci setelah 3 kali masa haid.

Keterangan:

Terjemahan kitab fiqih nikah di halaman ini adalah hasil penyuntingan dari buku yang ada. Jika ada kesalahan, mohon ingatkan saya.

Mereka perlu tahu

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Kutip: “Jika sudah pernah ditalak sekali, suaminya memiliki sisa 2 *kesempitan* talak.” Tertulis: “kesempitan”. Seharusnya: “kesempatan”.

 2. Haturnuhun penjelasannya. Mudah difahami. Kalo boleh usul terjemahan dari kitab kuning seperti al-fawaidu finnikah. Di ser dong.